TS

Godt at vide

På bestyrelsesmødet den 28. oktober 2011 besluttede bestyrelsen, at referater fremover skal gøres tilgængelig her på ts-skib.dk. Fremover vil du kunne finde referaterne samlet her på siden. 

 

Hvad snakker de om?

 

 

15-02-2016

Lokalfolkene årlige møde

Kolofonmødet er det årlige samlingspunkt for TS lokalfolk fra hele landet. Vi havde besøg af Rasmus Casper fra LEGESKIBET og Søassurancens direktør Peter Lund og Bestyrelsesformand Mogens Pedersen.

Ud over særlig fokus på de nordiske samarbejder, gav mødets 'Landet Rundt' anledning til spændende og fremadrettede diskussioner og ideudvekslinger. Referatet fortæller om TS aktiviteter i hele landet.

Læs referat

 

15-02-2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. - 16. januar i Svendborg

Bestyrelsen besluttede blandt andet at igangsætte en større omkaltaring af de it systemer, der holder foreningen sammen. Målet er at integrere medlemssystem, fartøjsdatabase, betalingssystemer, regnskabssystem og hjemmeside, så funktionerne kan tale sammen og så flere brugere kan få administrativ adgang. Knud Jensen fra THILDE er gået i forhandling med nye udbyddere.

Læs hele referatet

 

08-04-2015

Referat fra bestyrelsesmødet den 6. og 7. marts på GEORG STAGE

Det var bl.a. "regnskabets time" og bestyrelsen godkendte regnskabet for 2014, der viser er underskud på knap 229.000 kr. Bestyrelsen har tidligere godkendt arbejdsbudgettet for 2015 og besluttede, at der sammen med regnskabet for 2014 offentliggøres et koncentrat af budgetforventningerne for 2015. Begge dele bringes i blad 2/2015 og efterfølgende på ts-skib.dk under dagsordenen til generalforsamlingen.

Øvrige drøftelser på mødet koncentrerede sig om status fra udvalgene, valg til bestyrelsen på generalforsamlingen, da Sara af arbejdsmæssige årsager ikke genopstiller, beretningen til generalforsamlingen (bringes i blad 2 og på ts-skib.dk under dagsordenen til pinsestævnet), og om sandsynligheden for, at en række af de administrative opgaver, der i dag løses af frivillige kræfter, fremover kun vil kunne løses af lønnet arbejdskraft.

Du kan læse referatet her.

 

12-02-2015

Referat fra Kolofonmøde i Svendborg den 17. og 18. januar

Lokalfolkenes årlige møde med bestyrelsen blev indledt med 'vandet rundt', om igangværende aktiviteter rundt i landet. Herefter fortalte projektkonsulent Louise Skou Grindsted fra Friluftsrådet om Rådets arbejde, projekter og ansøgningsmuligheder, der har relevans for vores forening.

Søndag blev den nye lokalstruktur præsenteret og diskuteret. de nye initiatativer blev taget godt imod og arbejdet med at planlægge efterårets lokale medlemsmøder blev indledt.

Læs hele referatet

 

12-02-2015

Bestyrelsesmøde i Svendborg den 16. og 17. januar 2015

TS skal have ny formand, efter Lauge Damstrup Brøndum overfor bestyrelsen har meddelt, at han på grund af sygdom er nødt til at trække sig fra posten. Bestyrelsen modtog Lauges beslutning med fuld forståelse, men også med beklagelse. Lauge fortsætter til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen arbejder på at finde en afløser, der vil stå i spidsen for at gennemføre de forandringer, der er sat i gang i organisationen.

TS Bladets redaktør Andrea Gotved har også meddelt bestyrelsen, at hun ønsker at trække sig efter 8 år i redaktionen og de seneste 6 år som redaktør. Bestyrelsen havde stor tak til Andrea for sit store arbejde, og er gået på jagt efter en afløser.

Bestyrelsen vedtog en ny lokalstruktur, der allerede sættes i gang i år. Landet opdeles i 6 områder, der hver afholder et lokalt medlemsmøde i oktober. På disse medlemsmøder udpeges hvert år mellem 2 og 4 lokalfolk, der fungerer som kontaktpersom mellem medlemmer og bestyrelsen.

Læs hele referatet

 

12-11-2014

Bestyrelsesreferat den 1. november i Holbæk

Bestyrelsen har besluttet at fortsætte arbejdet med at opbygge sekretariatet efter første periodes udløb med udgangen af 2014. Det er lykkes at skaffe en årlig merindtægt på omkring 300.000 kr. fra 2015 og flere projekter er under vejs. Det er en enig bestyrelse, der ønsker at udvide Meretes projektansættelse for yderligere 1 år.

Lokalstrukturen har længe været under lup i bestyrelsen og det blev besluttet, at ændre strukturen i 2015. Merete udarbejder de nye ideer i et oplæg til kolofonmødet i januar.

Læs hele referatet

 

12-11-2014

Bestyrelsesreferat den 24. og 25. oktober i Svendborg

Bestyrelsen og forsikringsselskabet Søassurancen Danmark underskrev ved mødet en ny samarbejdsaftale, der er gældende fra 1. januar 2015. Aftalen finder du under 'forsikringer'.

Bestyrelsen modtog med beklagelse, men forståelse, endnu en sygemelding, idet Mads Knudsen af helbredsmæssige grunde ikke ønsker at fortsætte som suppleant. Mads trækker sig også som lokalmand fra Præstø, her er årsagen at han og AMRIT er flyttet til Svendborg.

Læs hele referatet

 

25-08-2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. august i Esbjerg

Bestyrelsen modtog ved mødet meddelelse fra formand Lauge Damstrup om, at han desværre må indgive en sygemelding for foreløbig et halvt år frem. Næstformand Merete Ettrup varetager foreløbig Lauges formandsopgaver, mens hans plads i Fartøjsoptagelsesudvalget søges dækket ind af andre kræfter.

Bestyrelsen nedsatte en række udvalg og udpegede bestyrelsesansvarlige til disse, der til næste møde skal forberede en plan for, hvordan udvalgsarbejdet kan skabe mere aktivitet i foreningen og inddrage aktive medlemmer fra hele landet i udvalgene. Læs referatet

 

25-08-2014

Referater fra bestyrelsesmøderne den 6. og 8. juni i Flensborg

Den 6. juni afholdt bestyrelsen møde i Flensborg forud for Generalforsamlingen. På dagsordenen var de sidste forberedelser af generalforsamlingen, situationen omkring samarbejdet med Skibsbevaringsfonden og ny struktur for afholdelse af fremtidige Pinsestævner. Læs referatet

I forlængelse af generalforsamlingen den 8. juni holdte den nye bestyrelse et kort konstituerende møde, hvor Merete Ettrup blev genvalgt som næstformand og næste mødedato blev fastsat. Læs referatet

 

18-03-2014

Referat fra bestyrelsesmøde i Nakskov den 1. marts 2014

Bestyrelsen har besluttet at opsige forsikringsaftalen med Systemassurancen og forhandler videre med et nyt forsikringsselskab. Pinsestævnet er ved at være på plads, og bestyrelsen indstiller et par vedtægtsændringer til generalforsamlingen. Læs referatet

 

18-03-2014

Referat fra Kolofonmøde i Fredericia 18. og 19. januar 2014

Aktiviteterne rundt i landet er mange og diskussionen på kolofonmødet omhandlede lokalområdernes organisering fremover. Masser af gode ideer og input til bestyrelsens arbejde - og til at tage med hjem til lokalafdelingernes arbejde. Læs referatet

 

11-02-2014

Referat fra bestyrelsesmøde i Fredericia den 17. januar 2014

Bestyrelsen besluttede enstemmigt at ansætte Merete Ettrup som konsulent i 3 måneder. Målet er at intensivere indsatsen for at finde penge til at finansiere et professionelt sekretariat og forberede en eventuel tilpasning af vedtægter. Forberedelserne til Generalforsamlingen og Pinsestævnet i Flensborg blev også gennemgået og endelig blev TS Bladets temaer og indhold for 2014 snakket igennem sammen med redaktionsudvalget. Læs hele referatet

 

06-01-2014

Referat fra bestyrelsesmøde på GEORG STAGE den 23.-24. november 2013

Sidste bestyrelsesmøde i 2013 var også tid til fordybelses- og visionsdiskussioner. Bestyrelsesmødet blev indledt med besøg af Georg Stages kvartermester Simon Wozniak Kristensen, der kom med sine input omkring ungdomsarbejdet i TS. I referatet kan du også læse om bestyrelsens overvejelser omkring samarbejdet mellem bestyrelsen og TS lokalfolkene. Det blev også vedtaget, at TS skal tilmelde sig til Folkemødet på Bornholm. Læs hele referatet her

 

06-01-2014

Referat af bestyrelsesmøde den 25. oktober 2013 i Ebeltoft

Skibsbevaringsfondens nye formand Sven Irgens-Møller var indbudt til bestyrelsesmødet. Målet var at byde velkommen til samarbejde mellem TS og Skibsbevaringsfondens nye formand og få en snak om gensidige forventninger til det fremtidige samarbejde. Et andet af de større punkter på dagsordenen var et oplæg fra optagelsesudvalget omkring revision af kriterierne for fartøjsoptagelse. Læs hele referatet her

 

16-10-2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Nyhavn den 6. oktober 2013

Første bestyrelsesmøde efter en hektisk sejlsæson bød på 18 punkter. Største debat omhandlede rammerne for udpegning af tillidsrepræsentanter til TS repræsentation i andre organisationer. Annette Dres Ericsen og Sara Deleuran blev udpeget til ansvarlige for ungdomsarbejdet, og kunne alle berette om gode resultatet for besøg på skoleskibene. Det har blandt andet betydet flere ungdomsmedlemsskaber og så har flere unge fået pladser om bord på de deltagende skibe ved både Limfjorden Rundt og Nyhavns Kaffekop. Læs referatet

 

01-09-2013

Referat Bestyrelsesmøde den 5. juni 2013 i Holbæk

Bestyrelsen besluttede blandt andet, at medlemsmødet i marts 2014 afholdes i Nakskov. Læs referatet

Desværre er der sneget sig en lille fejl ind i referatet omkring Limfjorden Rundt. TS og Skibsbevaringsfonden havde sammen hyret Dampskibet BJØRN til VIP skib på Fyn Rundt - og altså ikke til Limfjorden Rundt.

NB: I referatet fremgår det, at bestyrelsen holder visionsweekend i Nyhavn i weekenden den 31.8-1.9. Dette møde er blevet flyttet til begyndelsen af oktober.

 

 

19-06-2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Holbæk den 19 maj 2013

Et kort møde ovenpå generalforsamlingen, hvor bestyrelsen hilste på de 2 nye medlemmer; Bestyrelsesmedlem Sara Deleuran og suppleant Mads knudsen. Næstformand blev konstitueret og Merete Ettrup tager et år mere på posten. Læs referatet

 

19-06-2013

Referat Generalforsamling 2013 + formandens beretning

God stemning og opbakning til bestyrelsens arbejde med at oprette et professionelt sekretariat. Læs referatet og formandens beretning.

 

18-03-2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Dragør 1. marts 2013

Bestyrelsen drøftede blandt andet det foranstående pinsestævne og arbejdet for at oprette et TS sekretariat. Tiden var for knap, så et nyt bestyrelsesmøde blev indkaldt til den 1. april i Middelfart. Se hele referatet her

 

13-02-2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Fredericia 18. januar 2013

Planlægningen af Skibsdagene på Fejø er i fuld gang og gruppen er udviddet med 2 gode kræfter, med gode forbindelser til maritime uddannelser. Bestyrelsen bevilligede penge til plakater og hands outs.

Annette Dres er i gang med at samle et par mobile skibskasser, der kan bruges til skibsdage, stævner og andre arrangementer. Første gang de kommer i brug er til det foranstående medlemsmøde i Dragør i weekenden 2.-3. marts. Bestyrelsen bevilligede penge til kasserne - og desuden til indkøb af en projektor.

Læs hele referatet (pdf)

 

28-11-2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. november i Ebeltoft

Læs blandt andet om:

Annette Dress indtræder i betyrelsen på Carsten Hvids plads, og får ansvarsområderne medlemsmøder og skibsdage.

Skibsdagene 2013 bliver på Fejø

Læs hele referatet

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Ebeltoft den 14. juli 2012

Den nye bestyrelse samledes første gang til bestyrelsesmøde I Ebeltoft i forlængelse af årets Skibsdage og Nordisk Kystkulturstævne. Hovedopgaven for bestyrelsen var at fordele ansvarsområder og aftale arbejdsformen i bestyrelsen. Se hele referatet

 

16-07-2012

Referat fra Generalforsamlingen i Marstal 2012

Pinsestævnet i Flensborg i 2014 blev sat til debat ved generalforsamlingen, der endte med at give opbakning til denne beslutning om at afholde i hvert fald dette pinsestævne uden for landets grænser. Og så valgte generalforsamlingen en ny TS formand og en større udskiftning i bestyrelsen.

Læs referatet

 

 

16-07-2012

Referat fra bestyrelsesmøderne op til og lige efter Generalforsamlingen i Marstal

Lørdag den 26. maj 2012 holdt bestyrelsen et formøde til Generalforsamlingen. Her blev det også besluttet, at Jens Riise Kristensen udpeges til TS repræsentant i Maritim Kontakt, samt at bestyrelsesmedlem Merete Ettrup skulle deltage i Folkemødet på Bornholm sammen med Skibsbevaringsfonden.

Søndag den 27. maj - i forlængelse af generalforsamlingen - konstutuerede den nye bestyrelse sig. Læs referat af begge møder her

 

09-07-2012

Bestyrelsesmøde den 21 april 2012

Politisk netværk, Pinsestævne i Marstal og årets generalforsamling var blandt punkterne på dagsordenen. Læs hele referatet

 

31-03-2012

Bestyrelsesmøde den 4. marts 2012 i København

Forberedelserne til pinsestævne i Marstal og foreningens årlige generalforsamling fyldte en stor del af dagsordenen. Læs hele referatet (pdf)

 

14-03-2012

Kolofonmøde i Ebeltoft 21. januar 2012

På Kolofonmødet i Ebeltoft den 21. januar 2012 blev 3 nye skibe optaget på TS fartøjsliste. Lokalfolkene diskuterede desuden optagelseskriterierne for TS skibe og Pinsestævnet i 2014, der afholdes i Flensborg. Læs hele referatet

 

05-02-2012

20. januar i Ebeltoft 2012

Beslutyningen om at Pinetræffet i 2014 skal holdes i Flensborg giver fortsat aneldning til diskussion i foreningen. Forberedelserne i Flensborg er i gang, men bestyrelsen ønsker at få en åben debat om spørgsmålet og satte tid af på Kolofonmødet med lokalfolkene den efterfølgende dag.

Læs også om planerne for markeringen af Træskibs Sammenslutningens 40 års jubilæumsdag den 25. marts.

Hele referatet finder du her

 

19. november i Middelfart 2011

Ole Vistrup og Jes Kroman fra Skibsbevaringsfonden deltog i første del af bestyrelsesmødet for at koordinere arbejdet på det politiske niveau og lægge strategi for formidling til offentligheden om arbejdet med skibene.

Markering af 40 året for TS stiftende generalforsamiing. Bestyrelsen besluttede at markere jubilæumsdagen den 25. marts og satte penge af til aktiviteter til landsdækkende artikler og aktiviter i lokalområderne. Mere information på det kommende Kolofonmøde i Ebeltoft den 21. januar. Se i øvrigt artikel i Årbog 2011 her

Læs mere i referatet her

 

28. - 29. oktober 2011

Der er kommet nye momsregler (2011-2) den 15. juli 2011, se mere på forsiden. TS Bestyrelsen har vedtaget at få udarbejdet en vejledning til TS medlemmer om, hvordan de nye regler skal og kan tolkes.

Bestyrelsen har nedsat et kommunikationsudvalg bestående af Poul-Erik Clausen (Formand), Andrea Gotved (Redaktør), Egon Hansen (Web redaktør) og Merete Ettrup (kommunikationsansvarlig). Udvalget arbejder med en kommunikationsplan for TS i 2012.

Læs hele referatet her