TS

Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne og Generalforsamling 2014

              Informationen om TS-Pinsestævne og Generalforsamling

                vil løbende blive opdateret, så følg med på denne side.

Opdateret den 28. marts 2014 med:   Velkomst fra overbormester Simon Faber

Opdateret den 12. maj 2014 med: Link til beretningen, regnskabet, fremsendte forslag, fastsættelse af kontingentsatser og kandidat til bestyrelsesvalget. Se nedenfor under dagsordenen til generalforsamlingen.

 

13-03-2014

TS Pinsestævne og Generalforsamling 2014

Det sker i Flensborg i dagene fredag 6. juni til søndag den 8. juni 2014.

Tilmelding skal ske senest den 15. maj 2014.

Nedenfor finder du link til tilmeldingsformularen. Du kan også se, hvem du kan glæde dig til at møde.

Både dagene før og efter TS Pinsestævnet er der mange maritime aktiviteter - Traditionswochen - i Flensborg. Det kan du læse mere om i højre spalte.

Skibene liger gratis i Museushavnen under afviklingen af Traditionswochen.

TS bestyrelsen v/formanden inviterer

Nu vil pinsesolen snart danse, og jeg vil hermed invitere alle I brave TS´ere til Flensborg til vores årlige stævne og generalforsamling.

Det bliver et særligt stævne i år, da det ligger i forlængelse af Rum-regattaen - herligt, da der vil være ekstra mange smukke skibe til at markere vores sejlende kulturarv.

Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at så mange som muligt tager turen til Flensborg, da netop mangoldigheden er et af de kraftigste signaler til erhvervslivet og politikerne om, at her er noget helt unikt. En stemning af dufte, smukke linjer, håndværk og drømme, som kun skibe kan fostre. De fjerne kyster og eventyret, der vokser op over kimingen. Drømme skaber vækst og dynamik, som vi har så hårdt brug for i vores moderne verden.

Flensborg by har virkelig lagt et stort stykke arbejde i at tilrettelægge et flot stævne og program, så mød op med jeres smukke skibe. Husk at tilbyde de mindre joller en trosse, så de også kan nå frem.

Glæder mig til et stort stævne

Lauge Damstrup

TS formand

 

Program for Pinsestævnet

Fredag den 6. juni 2014

Hele dagen:       Skibene ankommer til Flensborg

Lørdag den 7. juni 2014

Kl. 08:00 - 09:30 Morgenmad på Damperbroen

Kl. 10:00             Rundvisning i Historischen Hafen

Kl. 11:00             Officiel åbning ved overborgmester Simon Faber og

                           TS-formand Lauge Damstrup

Kl. 12:30             Skippermøde på GESINE

Kl. 13:00             Inviterede gæster kommer ombord på GESINE

Kl. 13:00 - 15:00 Præsentationssejlads i havnen og på Flensborg Fjord.

                           Havneregatta for småbåde, Lüttfischer, Musik og håndværk på

                           Gaffelmarkedet

fra kl 16:00          Åbent skib på alle TS-skibe

Kl. 19:00              Festaften for tilmeldte besætningsmedlemmer og

                            inviterede gæster i værftshallen Robbe & Berking

                            Yachtmanufaktur, - ca. 30 min. gang fra havnen.

Søndag den 8. juni 2014

Kl. 08:00 - 09:30  Morgenmad på Damperbroen

Kl. 10:00              TS-generalforsamling, - enten på Schifffartsmuseum

                            ved havnekajen eller  i værftshallen Robbe & Berking

                            Yachtmanufaktur, - ca. 30 min. gang fra havnen

Kl. 15:00               "Laste"- aktion

15-03-2014

Indkaldelse til generalforsamling 2014

Generalforsamlingen i 2014 afholdes søndag den 8. juni 2014 kl. 10:00, - enten på Schifffartsmuseum ved havnekajen eller i værftshallen Robbe & Berking Yachtmanufaktur, - ca. 30 min. gang fra havnen.

Dagsorden nedenfor i henhold til vedtægterne:

1.    Valg af dirigent

2.    Beretning - se her

3.    Regnskab - se her

4.    Indkomne forslag *)

5.    Fastsættelse af kontingent **) - se her

6.    Valg i henhold til § 7 ***)

7.    Orientering fra Skibsbevaringsfonden

8.    Eventuelt

*) Til dagsordenens pkt. 4, Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår:

Til lovenes § 4, Medlemskab, at medlemskredsen fremover indeholder 2 kategorier: "Aktive medlemmer" og "Passive medlemmer" med hver deres rettigheder og kontingentsatser. Desuden foreslås præciseringer i henhold til gældende praksis. Læs her.

Til lovenes § 4, Medlemskab, at indholdet deles i en § 4 om Medlemskab jf. foregående forslag, og en ny § 5 om Fartøjsoptagelse, hvor nuværende indhold suppleres med en bestemmelse om dæksbygninger. Lovenes efterfølgende §-numre tilrettes i konsekvens heraf. Læs her.

Arne Gotved foreslår, at det planlagte pinsestævne i Lemvig i 2015 henlægges til et mere centralt placeret sted i landet, alternativt, at der gives mulighed for at stemme ved fuldmagt til pinsestævnet i 2015 i Lemvig. Læs her.

**) Til dagsordenens pkt. 5, Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent for passive medlemmer fastsættes til kr. 200, og at alle øvrige nuværende kontingenter for medlemmer og fartøjer fastsættes uændret. Samtidig foreslås præcisering af gældende praksis for æresmedlemmer. Læs her.

***) Til dagsordenens pkt. 6, Valg i henhold til § 7. På valg er:

Formand Lauge Damstrup (modtager genvalg)

2 bestyrelsesmedlemmer:

  • Karsten Heide (modtager genvalg)
  • Alexander Feirup (modtager IKKE genvalg). Bestyrelsen indstiller Ole Vistrup til valg.

2 bestyrelsessuppleanter:

  • Jan Christensen
  • Mads Knudsen

1 Revisor: Kirsten Hjort (modtager genvalg)

1 Revisorsuppleant: Poul Pilegård (modtager IKKE genvalg). Kandidater efterlyses.

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 4 til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslagene bekendtgøres løbende på hjemmesiden.

 

13-03-2014

Invitation og velkomst fra Flensborg

Allerede i 2011 takkede Træskibs Sammenslutningens bestyrelse ja til invitationen fra Flensborgs overborgmester Simon Faber om at afholde TS-Pinsestævne og Generalforsamling 2014 i Flensborg.

Pinsestævnet vil været centreret om Flensborg Museumshavn.

Du kan læse invitationen her.

Simon Faber byder pinsestævnedeltagerne velkommen til det maritime Flensborg. Læs her.

 

13-03-2014

Flensborg Traditionswochen

I og ved Flensborg byder ugerne omkring pinse på mange traditionsrige og nye maritime oplevelser.

Klik på linkene nedenfor og læs mere:

Traditionswochen - Flensborg juni 2014 - alt, der sker

Flensborg Museumshavn

Flensborg Historiske Havn

35. RomRegatta: 28.05. - 01.06.2014

8. EMH-kongres : 04.06. - 07.06.2014

TS-pinsestævne og generalforsamling: 06.06. - 08.06.2014

Classic Week: 13.06. - 15.06.2014

Schlepper Flensborg ankommer: 20.06 - 21.06.2014

Indbydelsen til Traditionswochen med ovennævnte aktiviteter finder du her.

Ideen bag Traditionswochen i Flensborg kan du læse om her.

Samarbejdet om afviklingen af TS-Pinsestævne, EMH-Kongres og Traditionswochen m.v. involverer mange partnere:

 

Under TS Pinseregattaen i Holbæk 2013 drøftede overborgmester Simon Faber, Flensborg, og Eventmanager Mikkel Thorning, Holbæk, værdien af at bevare de traditionsrige skibe, - eller var det måske om den fælles studietid på Aarhus Universitet?

15-03-2014

På gensyn i Flensborg

 

 

 

07-04-2011

2014 FLENSBORG

Pinsestævne i Flensborg 2014

 

Bestyrelsen for TS har besluttet sig for, at Pinsestævnet 2014 skal afholdes i Sønderjylland på Flensborg Fjord. Dermed placeres pinsestævnet i et område, hvor alle offentlige sønderjydske havne såvel som Flensborg havn er TS-frihavne. Specielt Flensborg har gjort og gør et stort stykke arbejde for bevaringen af vore gamle træskibe. Dertil kommer, at der mellem Aabenraa, Sønderborg og Flensborg er aftalt et tæt maritimt samarbejde.

I Flensborg Fjord området byder Flensborg havn på de afgjort bedste faciliteter for afholdelsen af TS-pinsestævnet. Dette, og den enestående indsats, museumshavnens forening og Flensborg by har ydet i det grænseoverskridende dansk-tyske maritime samarbejde, har foranlediget TS-betyrelsen til at placere pinsestævnet 2014 i Flensborg, som med Simon Faber i 2011 i øvrigt har fået en dansk overborgmester.

Stævnet vil derudover være med til at synliggøre den hundredårige fælles søfartstradition, som har præget Danmark og Hertugdømmerne. Byen var fra 1460 til 1864 Danmarks næststørste havn efter København og havde en stor tradition i Grønlandsfarten og specielt i sejladsen på de danske vestindiske øer, hvor byens skibe sejlede med rørsukker og tobak.  

 

Se overborgmester Simon Fabers indbydelse her.

07-04-2011

2014 Flensborg - fortsat

Flensborg Museumshavn, der har eksisteret siden 1979, var en af de første TS-frihavne og er hjemhavn for 14 træskibe, heraf 8, som er bygget i Danmark. 6 af skibene er TS‑medlemsskibe, og der er flere på ventelisten. Foreningen for Museumshavnen har siden 1980 med stor succes i Kr. Himmelfart-weekenderne arrangeret Rom-Regattaen, som et af de helt store træskibstræf, der også har haft et stort antal træskibe under dansk flag som deltagere. Desuden er der med etableringen af træskibshavnen ”Museumshafen Flensburg”, samt historisk havnekran og museumsværft, skabt et miljø, som må betegnes som enestående for også den danske maritime kulturarv.

Nis-Edwin List-Petersen

Næstformand

 

P.S.

Med henblik på passagerførende træskibe skal der henvises til en speciel aftale (Flensborg-Fjord Aggreement) af 4. juni 2010 mellem Søfartstyrelsen og det tyske transportministerium, som tillader deltagende danske skibe, der er godkendt som ”tradional” i Danmark før aftalen, at medføre op til 80 passagerer. Skibe, som er godkendt efter denne dato må medføre 36 passagerer. Aftalen finder du på internettet ved at klikke her.

 

Museumshavnens forening  har en forhåbning om, at mange af TS-pinsestævnets deltagende skibe i 2014 allerede anduver Flensborg weekenden før pinsen, for at deltage i den 35. Romregatta.

 

07-04-2011

Wikipedia om Flensborg

Dansk Wikipedia skriver om Flensborg:

” Flensborg (tysk Flensburg, sønderjysk Flensborre) er by i bunden af Flensborg Fjord i Tyskland umiddelbart syd for den danske grænse. Flensborg har ca. 89.000 indbyggere (pr. 31.12.08) og er Slesvig-Holstens tredjestørste by. Med omliggende og sammenvoksede forstæder er der ca. 133.000 indbyggere. Efter nogle års stagnation og tilbagegang vokser byen nu igen med ca. 600 - 1000 indbyggere om året.

Byen er et handelscenter med grænsehandel, turisme og søfart. Flensborg er centrum for det danske mindretal i Sydslesvig og har både tysk og dansk teater, biblioteker, kirker og skoler. Flensborg Universitet og ingeniørhøjskolen har omkring 7.000 studerende. Bydelen Mørvig (Mürwik) er bl.a. uddannelsessted for tyske marinesoldater. Håndboldklubben SG Flensburg-Handewitt regnes blandt de bedste i Tyskland og Europa. ...

.... Flensborg blev, som mange andre købstæder ved Jyllands østkyst, grundlagt i 1100-tallet. I 1240 udstedte den danske konge et værgebrev for byens Knudsgilde. I 1284 fik Flensborg købstadsrettigheder. I 1400-tallet opførte Dronning Margrete 1. slottet Duborg. Hun døde senere af pest på et skib i Flensborg havn. ....

.... Den første velstandsperiode havde Flensborg mellem 1450 og 1600, da byen var centrum for en omfattende østersøhandel. Med sine 5.000 indbyggere og en handelsflåde på 200 skibe var byen den største handelsby under den danske krone.”