TS

Søassurancen Danmark

Soassurancen.dk

Søassurancen Danmark, Skolegade 1, 5960  Marstal

tel. 62 53 10 73 mail@soassurancen.dk

Kontaktpersoner:

Charlotte Maria Aabye – tel. direkte: 63 55 55 54 / cma_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.soassurancen.dk

Peter Lund: tel. direkte: 63 55 55 53

mob. 21 49 14 19/ pl_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.soassurancen.dk

 

31-03-2015

Nyt forsikrings-krav til skibe over 20 bruttoton

Skibsejere med både over 20 BT skal fra 14. april have forsikringsdækning for fjernelse af vraget. TS-skibe, som er forsikret i Søassurancen Danmark, er allerede dækket.

 

Af Nis Olsen

Den danske sølov bliver strammet fra 14. april i år på en måde, som også påvirker en hel del af TS’ medlemmer.

Fra den dato skal alle ejere af et skib på 20 bruttoton, BT, og derover nemlig kunne fremvise en forsikring eller anden garanti, som dækker i tilfælde af, at skibet bliver til vrag og skal fjernes.

Den nye regel gælder både fragtskibe, fiskefartøjer og fritidsfartøjer. Uden forsikring er det forbudt at stå til søs.

Pligten til vragfjernelse gælder for alle fartøjsejere, uanset fartøjets størrelse, men det nye krav om en forsikring gælder kun for fartøjer på 20 BT og derover.

Bestemmelsen omfatter 127 skibe, som ved udgangen af 2014 var medlemmer af TS.

TS’ bruger stadig det gamle tonnagemål bruttoregisterton, BRT, som er et rummål for skibets lastrum, hvor for eksempel mandskabsrum ikke er medregnet.

Men siden 1982 er Søfartsstyrelsen efter en international konvention gået over til at måle skibsstørrelser i bruttoton, BT, der beregnes ud fra alle lukkede rum i skibet.

TS’ samarbejdspartner udi skibsforsikringer, Søassurancen Danmark i Marstal, sender brev rundt til alle de berørte medlemsskibe.

Søassurancens direktør Peter Lund gør opmærksom på, at de TS skibe, som i forvejen er forsikret i selskabet, allerede har vragfjernelsen med i policen, fordi det har været selskabets politik i flere år.

Søassurancen og TS arbejder i øvrigt på meget snart at kunne lancere en fælles ansvarsforsikring for TS-skibe under 20 BT. Den forsikring vil også dække vragfjernelse, selv om det endnu ikke er et lovkrav.

Den nye regel om vragfjernelse er også resultatet af en international konvention, aftalt i Nairobi i 2007, som Danmark tilsluttede sig sidste år med ikrafttræden 14. april i år.

Den ændrer reguleringen af vragfjernelse i hele det danske territorialfarvand, fordi den skærper ansvaret for skibets ejer i forbindelse med fartøjer ned til 20 BT.

Det er myndighederne, der afgør, om et vrag er til fare for trafikken eller på grund af sit indhold – og derfor skal fjernes på ejerens regning. Eneste undtagelser fra ansvaret er, hvis ejeren kan bevise, at søulykken, som var årsag til vraget, skyldtes krigshandlinger eller naturkatastrofe, eller hvis den var forårsaget med vilje af tredje part.

Bekendtgørelse BEK nr 27 af 20/01/2015

 

29-10-2014

TS har indgået ny forsikringsaftale

Ny samarbejdsaftale indgået mellem Søassurancen Danmark og TS. Aftalen blev underskrevet i Maritimt Center i Svendborg fredag den 24. oktober 2015.

 

Fra 1. januar 2015 kan alle TS-medlemmer forsikre alle fartøjer under den nye aftale.

Aftalen er indgået med Søassurancen Danmark, der har hovedsæde i Marstal på Ærø – og som har rigtig mange års erfaringer med forsikring af skibe og netop vore typer skibe!

TS medlemmerne får gennem selskabets mange års erfaringer også mulighed for, udover konkurrencedygtige præmier, at få adgang til den effektive skadesbehandling som Søassurancen har og som selskabet er kendt for.

Som yderligere sikkerhed for den gode skadesbehandling indebærer aftalen at der nedsættes et TS-ankenævn med 2 repræsentanter fra TS og 2 fra Søassurancen – for at sikre alle medlemmer en direkte adgang til et ankesystem såfremt der måtte opstå uoverensstemmelse i en skadesbehandling.

 

I aftalen med Søassurancen indgår alle nødvendige dækninger for vore medlemsskibe – både store og små. Aftalen indebærer også nogle præmier som er attraktive for medlemmerne – et såkaldt ”match-tilbud” ligger bag aftalen – hvilket indebærer garanti for at Søassurancen til hver en tid kan levere samme dækning som medlemmet pt. har og til minimum samme pris og vilkår. Det er Søassurancens erfaringer, idet man allerede har mange TS medlemsskibe forsikrede i selskabet, at mange af disse ved overgangen til Søassurancen fik forbedrede dækningsvilkår.

 

Herudover indgår der i aftalen mellem TS og Søassurancen, at der årligt udbetales en procentdel af den samlede præmie der er og bliver registeret på TS medlemmers forsikringer i Søassurancen som direkte støtte til vort foreningsarbejde.

 

Så tag godt imod dem – det betaler sig for dig og din forening!

Samarbejdsaftale Søassurancen Danmark og TS

Samarbejdsaftale

 

Ankenævn

TS bestyrelsen har udpeget Fartøjsoptagelsesudvalget til at varetage opgaven i ankenævnet.

Kontakt:

Karsten Heide

20 42 90 58